Kryteria oceniania rozprawka maturalna

Pobierz

Dowiesz się, jak powinna być zbudowana rozprawka maturalna i w jaki sposób nawiązać do problemu zawartego w temacie.Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na Maturze 2015 Ile jest czasu na poszczególne części egzaminu?. W wypadku podanego wyżej polecenia widzimy, że problem dotyczy samotności i ma postać dylematu (szansa czy ograniczenie?).. WSTĘP.. Argu­ment (1 zda­nie, to jak pod­te­za nr 1) Przy­kład tek­stu kul­tu­ry (poda­jesz gatu­nek, auto­ra, tytuł) np.do napisania rozprawki, powinno brzmieć: Czego dotyczy problem?. OD NOWEGO AKAPITU: 1.. Wpro­wa­dze­nie do tema­tu, wyja­śniasz, jak trze­ba rozu­mieć pole­ce­nie (4−5 zdań) Teza (1 zda­nie oznajmujące) 2 aka­pit.. Na tym etapie przygotowań nie należy jeszcze tego dylematu rozstrzygać.. Pisemny egzamin maturalny na poziomie podstawowym trwa 120 minut i obejmuje: • rozumienie ze słuchu (ok. 20 min), • rozumienie tekstów pisanych, czyli tzw. czytanie ze zrozumieniem, • znajomość środków językowych, • wypowiedź pisemną.Poniżej znajdziesz też przydatne sformułowania, które mogą stanowić początek zdania dla wybranej części pracy.. Za zadanie przyznaje się maksymalnie 13 punktów.Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Poprawność rzeczowa Oceniając pracę pod względem poprawności rzeczowej, bierze się pod uwagę liczbę błędów rzeczowych..

Wymagania szczegółowe (rozprawka) 1.

Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie) podlega ocenie według wspólnych, jednolitych dla danego tematu kryteriów, które ustalono centralnie.. Realizacja tematu wypowiedzi Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy: 1. wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu,Jeśli wypowiedź zdającego nie spełnia kryteriów opisanych na poziomie I, nie przyznaje się punktów.. Wyodrębniono cztery poziomy:Na maturze rozszerzonej oceniane są różne kryteria, do których należą: Zgodność z poleceniem - od 0 do 5 punktów Spójność i logika wypowiedzi - od 0 do 2 punktów Zakres środków językowych od -1 (!). Giełda maturalna - serwis do nauki on-line TWÓJ KOD DOSTĘPU F1276D7F7Zasady oceniania 3 pkt - ze streszczenia wynika, jaki jest temat tekstu i co na ten temat powiedziano w tekście; adekwatny poziom uogólnienia; streszczenie logicznie spójne; właściwa liczba słów.Kryteria dla poszczególnych poziomów dla wypracowania maturalnego z historii.. Zobacz tabele: punktacja rozprawki.W zadaniu oceniana jest: - zgodność z poleceniem (5 punktów), - spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), - zakres środków językowych (3 punkty), - poprawność językowa (3 punkty).. Przedstawienie rysu biograficznego autora.Uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%..

- 18 pkt - uzasadnienie trafne, szerokie i pogłębione - 12 pkt - uzasadnienie trafne i szerokieRozprawka maturalna — jak napisać?

Temat na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa.. Przedtem należy uważnie przeczytać tekst załączony do polecenia.• co naj­mniej 2 utwo­rów lite­rac­kich (w tym do jed­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej) • co naj­mniej 2 kon­tek­stów Pra­ce nie­speł­nia­ją­ce tych warun­ków auto­ma­tycz­nie otrzy­mu­ją niż­sze oce­ny, dla­te­go war­to przy­pil­no­wać, aby zawrzeć w swo­ich wypra­co­wa­niach 2 utwo­ry lite­rac­kie i 2 konteksty.Wykaz lektur Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Matura Konkursy rozprawka maturalna-poradnik Podany link odsyła do strony, na której znajdziesz praktyczne uwagi dotyczące pisania rozprawki maturalnej.. FORMA - 2 punkty; kiedy wypowiedź jest zgodna z wymaganą formą .Kryteria oceniania zadań testowych [pdf] Kryteria oceniania rozprawki lub interpretacji utworu poetyckiego [pdf] Komentarze do zadań (opracowane przez ekspertów IBE) [pdf]Matura 2018: Polski ROZPRAWKA Konteksty, teza, zasady oceniania.. Analiza fragmentu w arkuszu - ARGUMENT 1; Odniesienie do całości lektury, z której pochodzi fragment - ARGUMENT 2 (to polecenie może pojawić się tylko w odniesieniu do lektur z gwiazdką - obowiązkowych: zobacz spis lektur.Kryteria oceny wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym Wypowiedź o charakterze argumentacyjnym oceniana będzie w następujących kryteriach: 1..

Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.

Przedstawienie skąd pochodzi podany w utworze fragment.. Wypowiedź zdającego może być oceniona np. tak: za sposób realizacji tematu - 3pkt, za kompozycję wypowiedzi - 2pkt, za rozmowę - 5pkt, za język - 8pkt, razem 18pkt na 20 możliwych do uzyskania.Kryteria oceny rozprawki Sformu A ł owanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawno ść rzeczowa D Zamys ł kompozycyjny E Spójno ść lokalna Poprawno F Styl tekstu G ść j ę zykowa H Poprawno ść zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 18 Uzasadnienie trafne, szerokiedwa zasadnicze kryteria: - powinno odnosić się do tekstu kultury - powinno być związane z zagadnieniem wspomnianym w temacie rozprawki w taki sposób, by przyjętą tezę umacniać (ale możnaUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk.. Ocenianie zadania rozszerzonej odpowiedzi z historii oparto na koncepcji tzw. poziomów..

Rozprawka maturalna na poziomie podstawowym musi liczyć co najmniej ... Wprowadź czytelnika w Twoją pracę poprzez: Ogólny opis zjawiska / problemu.

Na maturze z języka polskiego zdający mają do napisania wypracowanie argumentacyjne.. POLECAMY PAŃSTWA UWADZE: Uczniowie piszą, a nauczyciele płaczą HITY SZKOLNYCH .KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu .. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Mój autorski schemat pisania wypracowania na maturze 2023: 1 aka­pit..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt